• FILE_442FC3-4162BA-ABAE73-B2E09D-50A609-39509E.jpg

    MČ Desni breg

Mestna četrt Desni breg

Predsednica:
Jelka Sever-Časl
 
Člani sveta krajevne skupnosti:
Marjan NIKOLIČ
Milan TOVRLJAN
Danica LEDINEK
Štefka DROLC LUKAČEK
Danijel SAMEC
Hedvika VIDEMŠEK
Almira STRNIŠA
Milena PRAUNSEIS


 

Kaj smo delali v letu 2016

V naši MČ smo v letu 2016 delovali skupaj z Rdečim križem, društvom upokojencev, Zvezo združenj borcev NOB desni breg, Društvom izgnancev, Šaleškim koronarnim klubom, društvom za pomoč odvisnikom ŠENT. Tudi letos smo finančno sodelovali pri izvedbi srečanja za upokojence, pomagali pri obdarovanju starejših občanov v naši MČ in pri aktivnostih Zveze združenj borcev, ki obiskujejo svoje bolne in ostarele člane po domovih ter podprli tudi nekatera kulturno umetniška društva, ki delujejo na našem področju.
V mesecu aprilu smo izvedli predstavitev Slovenskega društva HOSPIC. Srečanje je bilo med meščani in meščankami zelo dobro sprejeto. Prav tako smo v mesecu aprilu izvedli očiščevalno akcijo in ob tem ugotovili, da je družbena zavest naših meščanov in meščank na visokem nivoju in da je naša MČ relativno čista . Naši krajani tudi z veseljem sodelujejo s Turističnim društvom v akciji zasaditve balkonov in ureditve okolice stanovanjskih blokov.
Sodelovali smo tudi pri športnih srečanjih KS in mestnih četrti.

V mesecu juniju smo skupaj z LO SMC Velenje in OO Rdečega križa MČ DB. Meseca junija smo pričeli z akcijo zbiranja sredstev za nabavo defibrilatorja. Predvidevamo, da bomo lahko našim meščanom in meščankam predali defibrilator v uporabo še v tem letu. Aktivno smo se skozi vse leto zavzemali za pridobitev novih prostorov za Društvo ŠENT, ki deluje v prostorih naše MČ. Prostori so za to dejavnost popolnoma neprimerni, zato si bomo skupaj z MO Velenje še naprej prizadevali za pridobitev ustreznih prostorov.

Veseli smo, da se je v mesecu oktobru pričela rekonstrukcija Šlandrove ceste z gradnjo pločnika in ureditvijo javne razsvetljave. Na ta način bo zagotovljena varnost vseh udeležencev v prometu tako podnevi, kot ponoči. Prav tako so bila oktobra zaradi okvare na toplovodu izvedena sanacijska dela na Kersnikovi cesti ( pri A banki).

Imamo tudi zagotovilo, da bo še v letošnjem letu izvedena zamenjava razsvetljave na Šercerjevi cesti in urejena razsvetljava med Vojkovo cesto in samskim domom. Obnovljena je bila tudi streha avtobusne postaje na Tomšičevi cesti. V teku je tudi proučitev možnosti, da bi v najkrajšem možnem času pridobili tudi prehod za pešce na Kersnikovi ulici (pri A banki), saj na tem območju ni označenega prehoda za pešce in so v nevarnosti oz. prekršku tako otroci na poti v šolo, kot tudi vsi stanovalci in obiskovalci A- banke in prostorov naše mestne četrti.


Jelka Sever-Časl, Predsednica MČ Desni breg