Obrazci in vloge

Obrazci vlog Mestne občine Velenje

Uradi Mestne občine Velenje so za poenostavitev poslovanja s strankami pripravili obrazce, ki oblikovanje vlog občanom Uradom MO Velenje bistveno olajšajo, saj od vlagatelja zahtevajo točno določene in v postopku potrebne podatke, ki omogočajo hitro in kvalitetno rešitev vloge.
Med spodnjimi obrazci sta na voljo dva tipa obrazcev: PISNI in SPLETNI.

Pisni Wordov obrazec lahko izpolnite in pošljete na elektronski naslov sprejemna@velenje.si.  

Spletna obrazca - Obrazec za pridobitev informacije javnega značaja in Vloga za uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojenca v Mestni občini Velenje lahko najdete na portalu e-uprava (e-uprava.gov.si).  

Komunalna problematika

 • vloga za izdajo soglasja za ureditev cestnega priključka na javno cesto  (word obrazec)

 • vloga za izdajo soglasja za postavitev turistične in obvestilne signalizacije ob javni cesti (word obrazec)

 • vloga za izdajo soglasja za gradnjo in rekonstrukcijo gradbenih objektov ter postavitev prometne siganlizacije v varovalnem pasu prometne površine (word obrazec)

 • vloga za izdajo dovoljenja za prekop, preboj in druga dela na območju prometne površine in njenega varovalnega pasu (word obrazec)

 • vloga za izdajo dovoljenja za izredni prevoz po javni cesti (word obrazec)

 • vloga za izdajo projektnih pogojev za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo v varovalnem pasu prometne površine  (word obrazec)

 • vloga za izdajo soglasja na izdelano projektno dokumentacijo za gradnjo v varovalnem pasu občinskih cest (word obrazec)

 • vloga za izdajo dovoljenja za popolno, polovično ali delno zaporo prometne površine zaradi izvajanja del na njej (word obrazec)

 • vloga za izdajo dovoljenja za popolno, polovično ali delno zaporo prometne površine zaradi prireditve na njej (word obrazec)

 • vloga za izdajo dovoljenja za dovoz z vozili v zaprta območja za promet (word obrazec)

 • vloga za pomoč pri sanaciji plazu (word obrazec)

 • vloga za dodelitev finančnih sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč (word obrazec)  

Mirujoči promet, taksi služba

Stanovanjsko področje

 • vloga za dodelitev bivalne enote v najem (word obrazec)

 • vloga za sklenitev aneksa k najemni pogodbi (word obrazec)

 • vloga za odpoved najemnega razmerja (word obrazec)

 • vloga za sklenitev najemne pogodbe po smrti najemnika (word obrazec)

 • vloga za sklenitev najemne pogodbe po razvezi zakonske zveze ali prenehanju zunaj zakonske skupnosti  (word obrazec)

 • vloga za odkup neprofitnega  stanovanja (word obrazec)

 • predlog za vpis v register upravnikov stavb (word obrazec)

 • vloga za zamenjavo neprofitnega stanovanja (word obrazec)

 • predlog za vpis v register upravnikov stavb (word obrazce)

Obratovanje gostinskih lokalov

 • vloga za izdajo dovoljenja za obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem času, ob raznih priložnostih (word obrazec)

 • vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga zunaj prodajaln (word obrazec)

 • obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata - kmetije  (word obrazec)

 • obrazec za turistično takso MOV (word obrazec)

 • vloga za prijavo občinske takse (word obrazec)

Urejanje prostora in varstvo okolja

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)

 • napoved za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (word obrazec)

 • vloga za priznanje začasne 5-letne oprostitve nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (word obrazec)

 • vloga za napoved spremembe lastništva ali uporabnika nepremičnine za odmero nadomestila (word obrazec)

Zdravstvo in sociala

 • vloga za uveljavitev pravice do zdravstvenega zavarovanja za brezposelne osebe - Obveščamo vse nezaposlene občane, da je s 1. 1. 2012 Center za socialno delo Velenje (Prešernova 10 -  bivša uprava ERE) prevzel vse postopke za urejanje pravice do zdravstvenega zavarovanja na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

 • vloga za uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojenca v Mestni občini Velenje (word obrazec) 

 • vloga za uveljavitve enkratne izredne denarne pomoči v Mestni občini Velenje (word obrazec)

Kultura

 • poročilo o izvedbi kulturnega programa v letu 2012 ( obrazec)

 • poročilo o izvedbi kulturnega projekta v letu 2012 ( obrazec)

 • zahtevek za izplačilo sredstev ( obrazec)

Področje mladih

 • poročilo o izvedbi mladinskega projekta ( obrazec)

 • zahtevek za izplačilo sredstev (obrazec)

Ostalo

 • vloga za gostovanje na strežniku Mestne občine Velenje - za fizične osebe  (word obrazec)

 • vloga za gostovanje na strežniku Mestne občine Velenje - za neprofitna društva (word obrazec)

V kolikor svojih želja in zahtev do občine niste našli med zgornjimi obrazci lahko napišite svojo vlogo na naslov:

Mestna občina Velenje 
Vložišče
Titov trg 1
3320 Velenje

v vlogi pa navedite: svoj točen naslov, datum, zadevo oz. predmet vloge in v njej kar se da točno popišite vaš problem, svoj podpis.

Več obrazcev je na Portalu Upravnih EnotPovezave

Zdravstveni dom Velenje

Zdravstveni dom Velenje
Vodnikova 1
3320 Velenje 
Centrala: 03 8995 400
Dežurni zdravnik: 112, 03 8995 445
Reševalna služba: 112, 03 8995 478

Dežurna lekarna

Dežurna lekarna
Lekarna Center Velenje,
Vodnikova 1, Velenje
Tel.: 03 898 18 80
Ob nedeljah in praznikih je dežurna lekarna zaradi odmora zaprta od 13.00 do 14.00.

Gasilci

Prostovoljno gasilsko društvo Velenje
Žarova 2
3320 Velenje
T: 112, 03 8981 650

Policija

Policija - Enota Velenje
Žarova 4
3320 Velenje
T: 113, 03 8986 100

Veterinarji

Šaleška veterina
Cesta talcev 35
3320 VELENJE
T: 03 8911 146, F: 03 8911 147, M: 031 688 600 (samo za nujne primere)
Veterinarska postaja TOPLICA
Matko Milan
Topolšica 15
3326 Topolšica
T: 03 5892 100
M: 041 736 058
Veterinarska uprava RS
Rudarska 6a
3320 Velenje
T: 03 8982 054

Klic v duševni stiski

SOS za ženske in otroke - žrtve nasilja (od 19:00 do 07:00)
T: 080 11 55, 01 5241 993
Pomoč in informacije v zvezi z drogami, AIDSOM ter varnejšo spolnostjo
Wolfova 2
1000 Ljubljana
T: 01 2419 999

Zaščita in reševanje ter Mestni štab Civilne zaščite

Zaščita in reševanje ter Mestni štab Civilne zaščite
Titov trg 1
3320 Velenje
T: 03 8961 847
M: 051 303 530

Upravna enota Velenje

Centrala UE Velenje
Rudarska 6a
3320 Velenje
T: 03 899 57 00

Pogrebne službe

Komunalno podjetje Velenje
Koroška 37 b, Velenje
T: 03 896 44 90
M: 041 390 138
Pogrebne storitve Usar
Vinska Gora 8
3320 Velenje
T: 03 891 00 30
M: 041 636 939
Pogrebne storitve Babajić
Škale 98a
3320 Velenje
T: 03 891 30 40
M: 041 355 426, 041 639 293
Pogrebna služba Tišina
Prešernova cesta 7 b
3320 Velenje
T: 03 897 00 02
M: 041 682 369

Taxi službe

Taxi Pepi, Jožef Svetko, s. p.
Gorenje 9
3327 Šmartno ob Paki
M: 041 632 206
Gama Comerce, d.o.o
Efenkova cesta 17
3320 Velenje
M: 031 643 882
Taksi Anej, Irena Uršej, s. p.
Tomšičeva 1,
3320 Velenje
M: 041 277 875
Taksi Brane, Brane Grobin, s. p.
M: 070 727 511
PRO TOMŠE5, d. o. o.
M: 051 682 100

Inšpektorat republike Slovenije

Inšpektorat republike Slovenije
Rudarska 6a
3320 Velenje

Inšpektorat za delo, dom in družino
T: 03 898 89 00

Zdravstveni inšpektorat
T: 03 898 89 22

Inšpektorat za okolje in prostor
T: 03 898 89 10/11

Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
T: 03 898 89 40

Požarni inšpektorat
T: 03 898 20 49

Veterinarski inšpektorat
T: 03 898 20 54