Predstavitev KS Škale - Hrastovec

Krajevna skupnost Škale-Hrastovec je ena izmed 16 (šestnajstih) KS v MO Velenje. Leži na severovzhodu Šaleške doline in meji na KS: Plešivec, Gaberke, Pesje, Staro vas, Konovo in Cirkovce. Po površini je peta največja KS v MO Velenje s površino 8458 m2, razdeljena na tri območja (Škale, Podlubela, Hrastovec), ki so istočasno tudi volilne enote. Po podatkih je v avgustu 2013 imela KS Škale-Hrastovec 1248 prebivalcev, po starostni strukturi so prebivalci KS starejši od povprečja v MO Velenje.

Krajevna skupnost Škale - Hrastovec, pravna oseba

Sedež: Škale 85 b, 3320 Velenje
Telefon: 03/5893 766, GSM 051 649 167 (predsednik)
Elektronski naslov:  skale@ks-velenje.si

Davčna številka: SI 48010081
Davčni zavezanec: Ne
Številka podračuna: EZR MOV, IBAN SI56 0133 3645 0858 574 pri Banki Slovenije
Matična številka: 5030722

Devet članski Svet KS Škale - Hrastovec je bil izvoljen na oktobrskih volitvah leta 2014, v naslednji sestavi: 

predsednik
Božidar REPNIK, predsednik

Škale 47 A, 3320 Velenje
GSM 051 649 167
Elektronski naslov:  skale@ks-velenje.si

Člani sveta KS Škale-Hrastovec: Janko ARLIČ, Petra BEVC (podpredsednica), Alenka GLINŠEK, Tanja LENART, Edvard LIPNIK, Božidar REPNIK, Mirko ŠUMAH, John VUGRINEC, Bojan ZADRAVEC.

Zgodovina KS Škale-Hrastovec, oziroma naselja Škale, ki je bilo v 18. stoletju upravno, kulturno in versko središče in spada med najstarejša naselja v Šaleški dolini in je dolga leta tesno povezana z razvojem premogovništva. Po najdbi velikih količin premoga in s pričetkom intenzivnega izkopavanja premoga v sredini 19. stoletja naselje Škale vrsto let občuti posledice izkopavanja le tega. Številni preseljeni Škalčani, ki so izgubili zemljišča svojih domačij, nastanek dveh jezer kot posledica izkopavanja premoga in izguba dveh središč kraja je samo del teh posledic. Starejša zgodovina Škal je podrobneje opisana na spletni strani društva REVIVAS Škale: http://revivas-skale.si/ in vabimo vas, da si jo ogledate.

KS Škale-Hrastovec zadnje središče pridobi leta 1989 z izgradnjo novega gasilskega doma in osnovne šole Škale s telovadnico v naselju Podlubela. Čeprav se nekateri starejši Škalčani nikoli ne sprijaznijo z odločitvijo o lokaciji novega središča le to z leti zaživi in postane pravo središče kraja. Na prostoru pred gasilskim domom in osnovno šolo in v prostorih gasilskega doma in šole se odvijajo številne športne, kulturne in ostale prireditve, ki dajejo utrip kraju. Prostore gasilskega doma, katerega lastnika sta PGD Škale in KS Škale-Hrastovec uporabljajo vsa društva tudi za izvajanje svojih aktivnosti. V prostorih prejšnjega gostinskega lokala od leta 2008 dalje deluje tudi Zasebna glasbena šola Roberta Goličnika.  

Ljudi v KS Škale-Hrastovec povezuje delovanje 14 (štirinajstih) društev, na katerih delovanje smo Škalčani še posebej ponosni. S svojimi aktivnostmi skrbijo za prepoznavnost naše KS in veseli smo, da je vsak krajan član najmanj enega izmed njih.
Društva se aktivno vključujejo v akcije, ki jih organizira svet KS Škale-Hrastovec in tako vsako leto skupaj organiziramo najmanj tri sedaj že tradicionalne prireditve: »Kresovanje na Lubeli«, akcijo »Očistimo KS Škale-Hrastovec« in brezplačno prireditev ob »Dnevu samostojnosti in enotnosti«. 

KS Škale-Hrastovec se lahko pohvali tudi z zelo dobro komunalno opremljenostjo v vseh treh naseljih. Poleg izgradnje novega središča KS so od leta 1989 potekale investicije za oskrbo s pitno vodo, prav tako pa je celotna KS priklopljena na kanalizacijsko omrežje in s tem tudi na centralno čistilno napravo. Vse hiše pa imajo tudi možnost ogrevanja z zemeljskim plinom. 
Tudi glede lokalnih cest Škalčani nimajo veliko pripomb glede njihove urejenosti in vzdrževanja. Izjema je državna cesta R-696, tkz. severna obvoznica, ki je v zelo slabem stanju, glede na število prometa, ki se je v zadnjih letih izrazito povečal. Glede na navedeno je skrajno nevarna tako za udeležence v prometu še posebej pa za pešce, ker nima ustreznega pločnika. Tudi predvidena izgradnja hitre ceste »Tretje razvojne osi«, ki je načrtovana in umeščena v prostor naše KS z sprejetim DPN in ji večina Škalčanov nasprotuje navedenih težav ne bo rešila ampak jih bo še samo poslabšala.


Hitri kontakt

KS Škale-Hrastovec
03/ 589 37 56
skale(at)ks-velenje.si