Predstavitev MČ

Kot MESTNA ČETRT VELENJE DESNI BREG delujemo že vse od leta 1996, ko smo se po sklepu Sveta MO Velenje preimenovali iz dotedanje krajevne skupnosti desni breg. Obenem je bila mestna četrt razdeljena na 4 volilna območja.

V prostorih na Kersnikovi 1 delujemo že ves čas. Prostori so vse od preimenovanja v mestno četrt v občinski lasti. V naših prostorih skupaj delujemo:

 -Zveza združenj borcev NOB desni breg
 -Društvo izgnancev
 -Šaleški koronarni klub
 -Društvo za pomoč odvisnikom ŠENT
 -Prav tako pa se v teh prostorih tudi srečujejo hišni sveti večjih okoliških stanovanjskih blokov, ki za ta namen v svojem stanovanjskem naselju nimajo za to primernega prostora

Tesno sodelujemo tudi z Društvom upokojencev in pomagamo pri izvedbi letnih srečanj upokojencev, ki živijo v naši mestni četrti. Prav tako sodelujemo z Osnovno organizacijo Rdečega križa desni breg Redno sodelujemo tudi na športnih srečanjih KS in mestnih četrti, ki jih odlično organizira KS Stara vas, radi sodelujemo tudi s turističnim društvom v akciji zasaditve balkonov in ureditve okolice stanovanjskih blokov. Finančno pomagamo pri aktivnostih Zveze združenj borcev NOB,ko obiskujejo svoje bolne in ostarele člane po domovih. Podpiramo tudi kulturno umetniška in športna društva, ki delujejo na našem prostoru.

V jesenskem delu leta 2016 planiramo več zanimivih dogodkov in predavanj, na katere bomo povabili vse meščane in meščanke naše mestne četrti.

V pretečenem obdobju leta 2016 smo kljub slabemu vremenu v mesecu aprilu uspešno izvedli očiščevalno akcijo in očistili meje naše mestne četrti. S ponosom lahko ugotovimo, da ni bilo prav veliko dela, saj je naša mestna četrt zelo dobro vzdrževana in je ekološka ozaveščenost naših meščanov in meščank na zavidljivem nivoju.

Prav tako smo v prostorih mestne četrti v mesecu aprilu organizirali predstavitev društva HOSPIC. Predstavitev je bila zelo dobrodošla, saj je njihovo poslanstvo z vso subtilnostjo prisluhniti fizičnim, psihosocialnim in duhovnim potrebam bolnikov in njihovih svojcev,. Njihova vizija je svet, v katerem so posamezniki in družine, ki se soočajo s procesom umiranja, smrtjo in žalovanjem, deležni najboljše možne pomoči, kar jim človeštvo lahko nudi.

Na področju infrastrukture pa smo ponosni na lani dokončano Jenkovo cesto in veseli, da smo v proračun mestne občine uspeli uvrstiti sanacijo Šlandrove ceste, saj v sedanjem stanju ni zagotovljena varnost pešcev, še posebej otrok, kip o tej cesti dnevno odhajajo v šolo. Dogovorili smo tudi zamenjavo razsvetljave na Šercerjevi ulici, saj dosedanja razsvetljava moti stanovalce in jim sveti v bivalne prostore. Dogovarjamo se tudi za sanacijo strehe avtobusne postaje na Tomšičevi cesti, ki propada. Prav tako pa smo dali pobudo za ureditev razsvetljave med Vojkovo cesto in samskim domom . Dobili smo zagotovilo, da bodo strokovnjaki zadevo pregledali in pričeli z aktivnostmi- verjetno še letos

Želimo si tudi ureditve parkirnih prostorov med t.i. zgornjo namo in blokom 55, ki je neurejeno in ni niti asfaltirano, pobudo za ureditev smo posredovali pristojnim na občni.
V osnutek občinskega Okoljevarstvenega plana pa smo predlagali protihrupno in protiprašno ureditev Tomčiščeve ceste in v ta namen predlagali postavitev ležečih ovir predvsem v delu prehodov za pešce .Ta ukrep bi v veliki meri zmanjšal hrup in onesnaževanje vzdolž ceste in prispeval k varnejšim prehodom ceste. Predlagali smo tudi zasaditev zvočno hrupne zelene bariere, kar bi močno omililo hrup, zadržalo izpušne pline. Ta cesta namreč poteka po gusto naseljenih stanovanjskih objektih.

Predlagali smo tudi da se zelenici med Glasbeno šolo, CSŠ in obema osnovnima šolama poda vsebina in se zgradi medgeneracijski park mladih- stičišče mladih z aktualnimi vsebinami.

Imamo pa tudi želje, ki so skupne nam in stanovalcem Kersnikove 1, kjer se nahajamo. Skupaj si prizadevamo za ureditev parkirnih prostorov, saj obstoječi ne dosegajo potreb po urejenem parkiranju. V tem bloku namreč deluje tudi banka , mi in vsa našteta društva in organizacije in je parkirnih prostorov daleč premalo.

Skupaj s društvom za pomoč odvisnikom ŠENT in hišnim svetom Kersnikove 1 si prizadevamo , da bi to društvo pridobilo prostore, ki jih za svojo dejavnost po zakonu potrebujejo. Naši prostori daleč ne zadostijo vsem pogojem, ki so za izvajanje njihove dejavnosti predpisani.

Nalog in želja je še mnogo, naštela sem samo nekaj najbolj vročih v danem obdobju. Na koncu bi rada povabila vse meščane in meščanke naše mestne četrti, da nas obiščejo večkrat in nam posredujejo svoje ideje za izboljšanje življenja in dela vseh v naši mestni četrti. Uradne ure so vsako sredo od 17. do 19. ure. Veseli bomo vsake pobude, ki jo bomo skupaj poskušali uresničiti. saj si vsi skupaj želimo še izboljšati našo že sicer tako lepo urejeno mestno četrt.

Ob tem moram pohvaliti pristojne na Mestni občini Velenje, ki imjo za naše pobude posluh in z njimi odlično sodeljujemo.